Happy Birthday Mẹ tôi đếm lá Thu rơi Chiều nay không ai đưa về Chuyện một đêm
Chiều qua Công Viên Chuyến Ðò Vĩ Thuyến Ði nhận xác Chồng Ðêm Tiền Ðồn
Mẹ tôi Anh đi chiến dịch  Lệ Thu - Ở Bên Nhà Chuyến xe Lam chiều
Anh vẫn sống Nhớ Sài Gòn Một lần đi Anh đi chiến dịch
Quê Me Tôi se vê Cho đông bào tôi Giòng Sông Quê Hương
Ðò chiêu Bôn Vùng Chiên thuât Me cua tôi Xuân này con không vê
Nguoi đi