Viet Nam
 Vietnam_files/quehuongoi.wma

 
Quoc ca VNCH
VietNam ???
Viet Nam Flag

Đại Họa Mất Nước


30-4-1975?
Tuong niem 40 nam Tet Mau Than
 

2010-4-30 国難記念日
 

YouTube 動画 We Want To Live


 
We Want To Live 1/11 We Want To Live 2/11 We Want To Live 3/11 We Want To Live 4/11
We Want To Live 5/11 We Want To Live 6/11 We Want To Live 7/11 We Want To Live 8/11
We Want To Live 9/11 We Want To Live 10/11 We Want To Live 11/11

YouTube 動画 Vietnam: The Real Story


 
Vietnam: The Real Story 1/6 Vietnam: The Real Story 2/6 Vietnam: The Real Story 3/6
Vietnam: The Real Story 4/6 Vietnam: The Real Story 5/6 Vietnam: The Real Story 6/6

YouTube 動画 Su That Ho Chi Minh


 
Su That Ho Chi Minh Tap 1 Su That Ho Chi Minh 2 Su That Ho Chi Minh 3 Su That Ho Chi Minh 4
Su That Ho Chi Minh 5 Su That Ho Chi Minh Su That Ho Chi Minh Su That Ho Chi Minh 8
Su That Ho Chi Minh Su That Ho Chi Minh 10 Su That Ho Chi Minh 11 Su That Ho Chi Minh 12
Su That Ho Chi Minh 13